Latest News

Mer än 6000 Första Hjälpare i Sverige!

I Sverige har vi nu över 6000 Första Hjälpare.

Nyhet! Instruktörsutbildningar startas!

Nu har vi börjat genomföra instruktörsutbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa! Utbildningen leder till en instruktörslegitimering, som tillåter dig att organisera och utföra Första hjälpen utbildningar hos allmänheten. Se mer under "Bli en instruktör"

Välkommen till Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Sverige) PDF Print E-mail

Vad är MHFA-Sverige och Första hjälpen till psykisk hälsa?

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa,  utformades år 2000 av Betty Kitchener och professor Antony Jorm i Australien. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen.

Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

 

De flesta människor känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, exempelvis självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell behandling. Avsikten med första hjälpen är:

  • Att rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv
  • Att se till att personen får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • Att underlätta ett tillfrisknande
  • Att hjälpa och stödja en person som har psykiska problem

Programmet Första hjälpen till psykisk hälsa lär ut

  • hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
  • hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen
  • hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Varför behövs Första hjälpen till psykisk hälsa?

Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt förekommande, särskilt depression, ångestsjukdomar och alkohol – eller drogmissbruk. Folk vet i allmänhet en hel del om vanliga kroppsliga åkommor och sjukdomar, men kunskapsnivån är låg när det gäller psykiska sjukdomar. Okunskapen bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykiskt sjuka som är vanligt förekommande. Denna oförståelse hos omvärlden hindrar ofta den drabbade att söka hjälp i tid och att söka rätt sorts hjälp. Det hindrar också människor från att ge rätt stöd till familjemedlemmar och andra närstående, helt enkelt därför att de inte vet hur de skall göra.

Den dominerande riskfaktorn för självmord är psykisk ohälsa. Men, många människor är rädda för att tala om självmord och okunniga om hur värdefullt ett gensvar från omgivningen är för den självmordsnära. Kunskaper om självmordsproblematik och träning i att tala om självmord ger större trygghet i mötet med självmordnära personer och underlättar beredskapen att gripa in och hjälpa.