Vad Ar Psykisk Ohalsa

Till skillnad mot fysiska sjukdomar, som exempelvis hosta, förkylningar, magont eller huvudvärk, som visar sig genom olika symptom som bland annat smärta, så är det svårt att se några symptom för någon som har en psykisk ohälsa.

Det gör att utomstående personer inte direkt uppfattar att någon lider av en psykisk ohälsa. Det gör också att utomstående har svårt att hjälpa till eller engagera sig på samma sätt som då någon är fysiskt sjuk. Ett annat vanligt fenomen är också att den som lider av psykisk ohälsa inte gärna talar om det utan försöker hantera detta själv så långt det är möjligt.

Personer som lider av psykisk ohälsa har symptom som bland annat ångest, oro, stress, rädsla, sömnproblem och dålig aptit. Detta är symptom som kan vara svåra att uppfatta av någon annan men för den som lider av dessa så är det en svår upplevelse som ofta leder till att personerna har svårt att klara av sin vardag.

blog2

Varför får man en psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara av mildare grad men också vara mer allvarligt vilket ofta kräver specialistvård och mediciner för att hantera. Det finns många orsaker till att man får psykisk ohälsa som bland annat att man har blivit utsatt för olika övergrepp under sin uppväxt som man har förträngt. Det kan också vara att man lider av något fysiskt handikapp som gör att man tappar tron på framtiden. Många personer kan också få psykisk hälsa om de är med om en dramatisk upplevelse som exempelvis att någon närstående går bort, en bilolycka eller om de utsatts för ett svårt brott. Även skilsmässor, konkurser, arbetslöshet och sjukdomar är händelser som kan leda till en psykisk ohälsa, under en kortare eller en längre tid.

Psykisk ohälsa kan också gå i arv om man exempelvis är uppväxt med en mor eller far som haft en psykisk ohälsa som har smittat av sig till barnen. Om en förälder hela tiden mår dåligt och inte klarar av att ta hand om sig själv under ett barns uppväxt kan barnet själv hamna i samma tillstånd om det utsätts för en händelse.

OUR PROCESS

1.

Psykisk ohälsa bland unga

Enligt den senaste undersökningen som är utförd av Folkhälsomyndigheten så visar denna på att hela 17 procent led av psykisk ohälsa, i olika former. Det är fler kvinnor än män som lider av psykisk ohälsa. Värst var det bland unga personer, 16-29 år, där var tredje kvinna och var femte man uppgav att de hade psykisk ohälsa. Orsakerna till psykisk ohälsa i denna åldersgrupp uppgavs ofta bero på ekonomiska svårigheter och arbetslöshet. Arbetslöshet leder till ekonomiska problem vilket får många unga personer att tappa tron på sig själv och framtiden.

2.

Psykisk ohälsa bland äldre

Bland äldre personer var den psykiska ohälsan mindre vanlig medan för personer i medelålder var psykisk ohälsa något som kommer och går beroende på den aktuella livssituationen. Det är långt ifrån alla som söker läkarhjälp när de lider av en depression. Dock så uppger 20 procent av Sveriges befolkning att de någon gång under sin livstid fått diagnosen depression av en läkare, vilket visar på att psykisk ohälsa är en allvarlig folksjukdom som kan drabba de allra flesta.

3.

Psykisk ohälsa accepterat idag

Idag är det många som lider av psykisk ohälsa, både under kortare perioder, längre perioder eller regelbundet. Dessa kan behöva hjälp med att bearbeta sin ohälsa genom olika behandlingar, mediciner men också genom vänner och familj. Idag är psykisk ohälsa något som är mer accepterat. Ett annat uttryck för psykisk ohälsa är att man har gått in i väggen, vilket klassas som en sjukdom som kan göra att personer blir borta från arbetet under en lång tid.

Vilka behandlingar finns för psykisk ohälsa

Det finns behandlingar som man kan genomgå som gör att vissa kan bli fria från psykisk ohälsa. För andra så kan behandlingar lindra den psykiska ohälsan så att de lättare kan klara av sin vardag. Det finns också olika mediciner som kan användas för att ge personer med psykisk ohälsa bättre förutsättningar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. För många personer är psykisk ohälsa något som kommer och går i perioder och som sannolikt är något som personerna får leva med resten av livet. Det beror också till stor del på hur känsliga vissa personer är då de hamnar i situationer som gör livet svårt.

Att ha en god vän som kan ställa upp då man behöver någon att prata med kan ha stor betydelse för ens välmående. En god vän som förstår hur man mår och som också kan stötta och hjälpa till så att man får en drägligare vardag är ovärderligt då man mår som sämst.